חניון הצורפים

כתובת החניון : הצורפים 15 א', תל-אביב יפו

שעות פעילות החניון : 24 שעות 7 ימים בשבוע

 

תעריף החניון :

שעה ראשונה או חלק ממנה – ₪16

כל ¼ שעה נוספת או חלק ממנה – ₪4

מחיר מרבי ליום (החל מהשעה 05:00 ועד השעה 05:00 למחרת) כולל אובדן כרטיס – ₪80

השהייה בחניון עד 15 דקות ללא תשלום

 

תקנון החניון

1. החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ (להלן – החברה) מפעילה ברחוב הצורפים 15 א' ביפו חניון
בתשלום הפעיל 24/7 ומיועד לציבור המבקרים ביפו העתיקה ולקהל הרחב.
2. השימוש בחניון הוא לצרכי חניה בלבד על פי המקומות המסומנים.
3. הנוהג ברכב הנכנס לחניון מתחייב למלא אחר הוראות התמרורים, סימוני החניות וסימוני אבני
השפה בשטח החניון, וכן למלא אחר הוראות נציגי החברה ו/או מי מטעמה. יובהר, כי חל איסור על
חניה במעברים.
4. הכניסה לחניון מעניקה זכות חניה בלבד במקומות המיועדים לכך, ואינה כוללת שירותי שמירה
כלשהם, לרבות אי תחולת הוראות חוק השומרים, תשכז- 1967.
5. החברה ו/או הבאים מטעמה אינם אחראים לכל נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא, לכלי הרכב ו/או
לתכולתו ו/או אובדן גופני שיגרמו מכל סיבה שהיא.
6. החברה אינה אחראית לדוחות חניה שינתנו ע"י משטרת ישראל ו/או הרשות המקומית בגין חניה
שלא בהתאם להוראות התעבורה בתחום החניון.
7. בעת חניית הרכב יש לוודא כי בלם היד מורם וכי הרכב נעול. אין להשאיר ברכב דברי ערך.
8. הכניסה ו/או החניה בשטח החניון לאוטובוסים, משאיות, קרוואנים ונגררים – אסורה, אלא בתיאום
פרטני מראש מול מנהל החניון מטעם החברה.
9. החברה רשאית לסנדל כל כלי רכב החונה ללא רשות ו/או בניגוד להוראות.
10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רכב שימצא בשטח החניון לפרק זמן העולה על 24 שעות – יסונדל ויחויב
בתשלום דמי החניה עבור משך החניה בפועל עד להוצאת הרכב מהחניון בהתאם לתעריפי החניה
הנהוגים.
11. תעריפי החניה מפורסמים בשילוט המוצב בכניסות לחניון. החברה תהיה רשאית לשנות את
התעריפים מעת לעת ולפי שיקול דעתה.
12. ניתן לשלם את דמי החניה באמצעות מכונת התשלום האוטומטית המוצבת בשטח החניון (בכרטיס
אשראי בלבד), או ביציאה מהחניון (בכרטיס אשראי בלבד), או באמצעות אחת מהאפליקציות
המאפשרות תשלום דמי חניה בהתאם לשילוט ברחבי החניון.
13. החניון ממוקם בסמוך לשכונת מגורים, על כן חל איסור לצפור בשטח החניון.
14. החניון מצולם ומוקלט 24 שעות ביממה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בהליכים
משפטיים כנגד מי שיגרום נזק לציוד המותקן בחניון.
15. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, במקרה של הפרת הוראות התקנון ו/או הוראות נציגי
החברה, החברה תהיה רשאית לדרוש דמי טיפול ו/או למנוע כניסה של כלי הרכב לחניון, הכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
16. השימוש בחניון מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
17. החברה תהיה רשאית לשנות את התקנון ו/או לקבוע הוראות נוספות מעת לעת ולפי שיקול דעתה.