חידוש חכירה

הודעה מיום 28.11.2022

לתשומת לב החוכרים, רשימת השמאים עודכנה היום,
כמפורט בהודעה המעודכנת המצורפת כאן.

 

הודעה על אפשרות פריסת תשלום הסכום החד פעמי

החברה מודיעה בזאת על החלטה שקיבלה בדבר מתן אפשרות לפרוס את הסכום החד פעמי (כהגדרת מונח זה במדריך לחוכר ובהסכם החכירה החדש) עד ל-60 תשלומים חודשיים שווים (במקום 12 תשלומים חודשיים שווים כנהוג היום), והכל בתנאים המפורטים במסמך המצורף להודעה זו.

למסמך – לחצו כאן

הודעה על מתן אפשרות נוספת להצטרף למתווה פשרה בתביעת החוכרים עד ליום 31.12.2023

בהמשך לפסק-הדין שניתן בתביעה בת"א 14501-04-16 בביהמ"ש המחוזי בתל-אביב-יפו כמפורט בהודעה המתפרסמת באתר זה, החליטה החברה לאפשר לחוכרים שמתקיימים לגביהם התנאים במדריך לחוכר לחידוש החכירה, אשר לא הצטרפו עדיין למתווה הפשרה כאמור בפסק-הדין והוא אינו חל עליהם והם מעוניינים להצטרף אליו כדי שיחול גם עליהם, לעשות זאת עד לא יאוחר מיום 31.12.2023.

לצורך זה, על החוכרים שמתקיימים לגביהם התנאים במדריך לחוכר לחידוש החכירה לשלוח לחברה בקשת הצטרפות חתומה בנוסח המתאים (קישור להורדת טופס ההצטרפות מצורף), כפי שהיא בדיוק, בלי תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או תנאים ו/או הסתייגות ו/או מחאות ו/או דרישות וכל כיוצא באלה מכל מין וסוג שהוא, בין אם במסמך עצמו ובין אם במסמך מלווה או בכל דרך אחרת בכתב או בעל-פה. מובהר בזאת כי בקשת הצטרפות עם תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או תנאים ו/או הסתייגות או מחאות ו/או דרישות וכל כיוצא באלה מכל מין וסוג שהוא, בין אם במסמך עצמו ובין אם במסמך מלווה או בכל דרך אחרת בכתב או בעל-פה, לא תקובל.

את בקשת ההצטרפות יש למסור למנהלת היחידה המשפטית במרחב יפו, עו"ד יודפת טנא, במשרדי החברה או לשלוח אותה אליה באימייל לכתובת: [email protected]וזאת עד לא יאוחר מיום 31.12.2022.

ההצטרפות של חוכרים שמתקיימים לגביהם התנאים במדריך לחוכר לחידוש החכירה אשר יגישו את בקשת ההצטרפות כאמור למתווה הפשרה, תלויה תנאי מוקדם אין בלתו במילוי כל התנאים לחידוש החכירה המפורטים במדריך לחוכר כפי שעודכן בפסק-הדין, ובכלל זה גם (אך לא רק) ביצוע כל התשלומים המתחייבים לפיו במועדם, ובחתימה על נספח מעודכן לתיקון הסכם החכירה החדש, בנוסח שתקבע החברה.

לבקשת ההצטרפות לחצו כאן

הודעה על מתווה פשרה בתביעת החוכרים

 החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ (להלן – "החברה") מתכבדת ומודיעה כי ביום 9.7.2020 ניתן בבית המשפט המחוזי בת"א-יפו (ת"א 14501-04-16), תוקף של פסק-דין למתווה הפשרה שעליו הוסכם עם רוב התובעים בתביעה וחוכרים נוספים שהצטרפו למתווה הפשרה ופסק-הדין חל עליהם. התביעה של התובעים שלא הצטרפו למתווה הפשרה נמחקה, כאמור בפסק-הדין המשלים שניתן בתביעה ביום 15.7.2020 (להלן – "פסק-הדין").

 פסק-הדין ומתווה הפשרה שאושר, חלים על התובעים והחוכרים הנוספים שהצטרפו לתביעה המפורטים ברשימה המהווה חלק מפסק-הדין.

 המדריך לחוכר המתוקן בהתאם לפסק הדין ומתווה הפשרה מצורף להודעה זו.

 על התובעים האחרים ושאר החוכרים ביפו העתיקה שלא הצטרפו למתווה הפשרה, ממשיך לחול המדריך החוכר בנוסח המקורי שלו (כפי שמפורסם למטה).

 בעקבות פסק-הדין, החברה מטפלת בבדיקת הסכמי החכירה שנחתמו עד כה על-ידי החוכרים שפסק-הדין חל עליהם, והודעה עם נספח מתאים לתיקון הסכם החכירה שנחתם, תישלח אליהם במהלך שלושת החודשים הקרובים, בצירוף פירוט של ההחזר הכספי המגיע, ככל שמגיע.

מדריך לחוכר מתוקן על פי מתווה הפשרה – בתוקף מיום 15.7.20

הודעה על מתווה פשרה בתביעת החוכרים

החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ (להלן – "החברה") מתכבדת ומודיעה כי ביום 30.4.2020 ניתן בבית המשפט המחוזי בת"א-יפו תוקף של החלטה למתווה פשרה שעליו הוסכם בין רוב מניינם של התובעים בתביעה בת"א 14501-04-16 ובין החברה (להלן – "התביעה") בנוגע לתנאים לחידוש החכירות ביפו העתיקה (להלן – "מתווה הפשרה", "הודעת הפשרה" ו-"הפשרה" בהתאמה). הודעת הפשרה והחלטת בית המשפט, מצורפות להודעה זו.

הפרטים הנוגעים לפשרה עצמה מפורטים בהודעת הפשרה והיא המחייבת והקובעת, ובכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהודעה זו ובין האמור בהודעת הפשרה, האמור בהודעת הפשרה גובר.

חוכרים ביפו העתיקה המעוניינים להצטרף לפשרה, ואשר מתקיימים לגביהם התנאים לכך, רשאים להגיש לבית המשפט בקשת הצטרפות חתומה בנוסח המצורף להודעת הפשרה כנספח "3" שלה, כפי שהיא בדיוק, בלי תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או תנאים ו/או הסתייגות ו/או מחאות ו/או דרישות וכל כיוצא באלה מכל מין וסוג שהוא, בין אם במסמך עצמו ובין אם במסמך מלווה או בכל דרך אחרת בכתב או בעל-פה (להלן – "בקשת ההצטרפות").

רשאים להצטרף לפשרה רק חוכרים שמתקיימים לגביהם התנאים לחידוש חכירה המתפרסמים במדריך לחוכר (ראו סעיף 7 שם), והפשרה תחול אך ורק על התובעים שהצטרפו למתווה הפשרה או על חוכרים אחרים ביפו העתיקה הזכאים להצטרף לפשרה, שיצטרפו למתווה הפשרה באופן ובמועד כמפורט בהודעת הפשרה.

קישור לבקשת ההצטרפות ניתן למצוא בהמשך הודעה זו עם אפשרות הורדה.

את הודעת ההצטרפות יש להגיש לתיק בית המשפט עד לא יאוחר מיום 3.7.2020 (להלן  – "המועד האחרון להצטרפות") ולמסור עותק הימנה לידי מנהלת היחידה המשפטית במרחב יפו, עו"ד יודפת טנא, במשרדי החברה או לשלוח אותה אליה באימייל לכתובת: [email protected] ,  עד למועד האחרון להצטרפות.

מובהר בזאת כי בקשת הצטרפות עם תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או תנאים ו/או הסתייגות או מחאות ו/או דרישות וכל כיוצא באלה מכל מין וסוג שהוא, בין אם במסמך עצמו ובין אם במסמך מלווה או בכל דרך אחרת בכתב או בעל-פה, תיפסל.

הודעה על מתווה הפשרה בצירוף הסדר הפשרה.PDF

נספח "3" – נוסח בקשת הצטרפות להסדר הפשרה.PDF

 

הוראת שעה מיום 5.5.2020

החברה מודיעה בזאת על החלטה שקיבלה כהוראת שעה ולפיה: חוכרים שהגישו בקשה לחידוש חכירה בהתאם למדריך לחוכר וחתמו על המפרט הכספי ומסרו אותו לחברה במועד, וביום 3.5.2020 טרם הגיע המועד הנקוב בסעיף 34 במדריך לחוכר לחתימה שלהם על הסכם חכירה, התקופה מיום 3.5.2020 ועד ליום 3.7.2020 (כולל), לא תובא במניין הימים לחתימה שלהם על הסכם החכירה כאמור שם.

כך לדוגמא: מי שבלוח הזמנים המקורי נותרו לו ביום 3.5.2020 עשרה (10) ימים עד למועד האחרון לחתימה על הסכם החכירה, המועד האחרון לחתימה שלו יידחה עד ליום 15.7.2020 (עשרה (10) ימים אחרי 5.7.2020), ומי שבלוח הזמנים המקורי נותרו לו שלושה (3) ימים עד למועד האחרון לחתימה על הסכם החכירה, המועד האחרון לחתימה שלו יידחה עד ליום 8.7.2020 (שלושה (3) ימים אחרי 5.7.2020).

 

מידע בעניין חידוש החכירות ביפו העתיקה ומדריך לחוכר 

לחוכרים ביפו העתיקה שלום רב,

דירקטוריון החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ, בישיבתו מיום 17.12.2014, אישר את חידוש החכירות ביפו העתיקה ואת התנאים לכך.

כאן, באתר האינטרנט של החברה, מפורסם מדריך לחוכר המפרט את מודל חידוש החכירות בהתאם להחלטת הדירקטוריון, את התנאים לחידוש, ואת סדר הפעולות. החוכרים ביפו העתיקה מוזמנים לעיין בו. המעוניינים יוכלו לקבל את המדריך לחוכר במשרדי החברה.

חוכרים ביפו העתיקה שמתקיימים לגביהם התנאים המפורטים במדריך לחוכר, מוזמנים לפנות לחברה בבקשה לחידוש החכירה.

בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב לעו"ד יודפת טנא באמצעות דואר אלקטרוני ([email protected])

אנו מאחלים לחוכרים ביפו העתיקה תהליך קל ומוצלח לחידוש החכירות.

(רשימות המודדים והשמאים פורסמו ועודכנו במדריך לחוכר המצוי באתר)

הודעות

הודעה מיום 3.4.2019:

החברה אישרה (כמחווה חד-צדדית וחד-פעמית של רצון טוב מצידה ומבלי שחלה עליה כל חובה לעשות כן) הוראת שעה שבמסגרתה יוכלו חוכרים שהחכירה המקורית שלהם הסתיימה ולא חודשה, להגיש לה בקשה חדשה לחידוש חכירה בתנאים המפורטים במדריך לחוכר, וזאת בהתקיים כל התנאים המפורטים בהוראת השעה.

יובהר כי הוראת השעה בתוקף עד ליום 30.6.2019, בלבד.

קישור להוראת השעה מצוי בפסקת "מסמכים" בהמשך.


הודעה מיום 23.11.2017:

לתשומת לב החוכרים, רשימת המודדים והשמאים עודכנה היום. אנא וודאו שבידיכם הנוסחים המעודכנים של המדריך לחוכר וההודעה בדבר שכר המודדים והשמאים, כפי שפורסמו היום באתר.


הודעה מיום 26.4.2017:

לתשומת לב החוכרים, רשימת המודדים והשמאים עודכנה היום. אנא וודאו שבידיכם הנוסחים המעודכנים של המדריך לחוכר וההודעה בדבר שכר המודדים והשמאים, כפי שפורסמו היום באתר.


הודעה מיום 21.9.2015:

החברה פרסמה היום באתר את המדריך לחוכר המעודכן, לידיעת ולתשומת לב החוכרים.


הודעה מיום 31.03.2015:

לתשומת לב החוכרים, רשימת המודדים והשמאים עודכנה היום. אנא וודאו שבידיכם הנוסחים המעודכנים של המדריך לחוכר וההודעה בדבר שכר המודדים והשמאים, כפי שפורסמו היום באתר.


הודעה מיום 26.03.2015:

החברה שבה ומודיעה לחוכרים ביפו העתיקה, כי חוכר שהחכירה במוחכר שהוא חוכר לא תחודש לפני סיומה של תקופת החכירה המקורית, בהתאם לנוהל חידוש החכירה שהחברה אישרה, יידרש לפנות את המוחכר ולהשיבו לידי החברה בתום תקופת החכירה המקורית, כפי שנקבע בהסכם החכירה המקורי.


הודעה מיום 22.1.2015 – *הודעה מבוטלת*


הודעה נוספת מתאריך 28.12.14:

לחוכרים ביפו העתיקה שלום רב,

בישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ מיום 17.12.2014, שבה אושר המודל לחידוש החכירות ביפו העתיקה, אישר הדירקטוריון גם תיקון של נהלים שונים של החברה, כדי שיתאימו להסדרים חדשים שנקבעו במודל לחידוש החכירות ולהסכם החכירה החדש שייחתם עם חוכרים שהחכירה שלהם מסתיימת. עדכון הנהלים נועד כדי ליצור אחידות בהתנהלות של החברה כלפי חוכרים שהסכם המחכירה המקורי שלהם עדיין בתוקף וכלפי חוכרים שהחכירה שלהם חודשה והם חתומים על הסכם החכירה החדש.

ואלה הנהלים שבהם מדובר: (1) המנגנון לחישוב התוספות לדמי החכירה המהוונים ולדמי החכירה השנתיים במקרה של הרחבת מוחכר או שינוי מטרת חכירה; (2) השכרת משנה לרבות אופן חישוב דמי הרשות בהשכרת משנה; (3) הורשה; (4) העברת זכויות; (5) שיעבוד זכויות; ו-(6) נוסח ההסכמים והמסמכים המסדירים עניינים אלה.

הנהלים החדשים יכנסו לתוקף ביום 1.1.2015, ויחולו על כלל החוכרים ביפו העתיקה, למעט חוכרים שבהסכם החכירה שלהם שבתוקף נקבע במפורש, לגבי עניין כזה או אחר, הסדר שונה מהנוהל.

מסמכים

הוראת שעה בעניין חידוש חכירות שהסתיימו – אפריל 2019

מדריך לחוכר בעניין חידוש החכירות ביפו העתיקה – מעודכן 23.11.17

הודעה בעניין שכר המודדים והשמאים מעודכן לתאריך 15.7.20

שאלות ותשובות בנושא חידוש החכירה

שאלה: סכום השווי נקבע, בין היתר, לפי שטח המוחכר. האם לפי השטח נטו או השטח ברוטו?

תשובה: ההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול דעת השמאי, בהתאם לנתונים ולמידע שבידיו, לרבות השטח ברוטו והשטח נטו של המוחכר.