חידוש חכירה

מידע בעניין חידוש החכירות ביפו העתיקה ומדריך לחוכר 

לחוכרים ביפו העתיקה שלום רב,

דירקטוריון החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ, בישיבתו מיום 17.12.2014, אישר את חידוש החכירות ביפו העתיקה ואת התנאים לכך.

כאן, באתר האינטרנט של החברה, מפורסם מדריך לחוכר המפרט את מודל חידוש החכירות בהתאם להחלטת הדירקטוריון, את התנאים לחידוש, ואת סדר הפעולות. החוכרים ביפו העתיקה מוזמנים לעיין בו. המעוניינים יוכלו לקבל את המדריך לחוכר במשרדי החברה.

חוכרים ביפו העתיקה שמתקיימים לגביהם התנאים המפורטים במדריך לחוכר, מוזמנים לפנות לחברה בבקשה לחידוש החכירה.

בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב לעו"ד יודפת טנא באמצעות דואר אלקטרוני (yodfat.t@atarim.gov.il)

אנו מאחלים לחוכרים ביפו העתיקה תהליך קל ומוצלח לחידוש החכירות.

(רשימות המודדים והשמאים פורסמו ועודכנו במדריך לחוכר המצוי באתר)

הודעות

הודעה מיום 3.4.2019:

החברה אישרה (כמחווה חד-צדדית וחד-פעמית של רצון טוב מצידה ומבלי שחלה עליה כל חובה לעשות כן) הוראת שעה שבמסגרתה יוכלו חוכרים שהחכירה המקורית שלהם הסתיימה ולא חודשה, להגיש לה בקשה חדשה לחידוש חכירה בתנאים המפורטים במדריך לחוכר, וזאת בהתקיים כל התנאים המפורטים בהוראת השעה.

יובהר כי הוראת השעה בתוקף עד ליום 30.6.2019, בלבד.

קישור להוראת השעה מצוי בפסקת "מסמכים" בהמשך.


הודעה מיום 23.11.2017:

לתשומת לב החוכרים, רשימת המודדים והשמאים עודכנה היום. אנא וודאו שבידיכם הנוסחים המעודכנים של המדריך לחוכר וההודעה בדבר שכר המודדים והשמאים, כפי שפורסמו היום באתר.


הודעה מיום 26.4.2017:

לתשומת לב החוכרים, רשימת המודדים והשמאים עודכנה היום. אנא וודאו שבידיכם הנוסחים המעודכנים של המדריך לחוכר וההודעה בדבר שכר המודדים והשמאים, כפי שפורסמו היום באתר.


הודעה מיום 21.9.2015:

החברה פרסמה היום באתר את המדריך לחוכר המעודכן, לידיעת ולתשומת לב החוכרים.


הודעה מיום 31.03.2015:

לתשומת לב החוכרים, רשימת המודדים והשמאים עודכנה היום. אנא וודאו שבידיכם הנוסחים המעודכנים של המדריך לחוכר וההודעה בדבר שכר המודדים והשמאים, כפי שפורסמו היום באתר.


הודעה מיום 26.03.2015:

החברה שבה ומודיעה לחוכרים ביפו העתיקה, כי חוכר שהחכירה במוחכר שהוא חוכר לא תחודש לפני סיומה של תקופת החכירה המקורית, בהתאם לנוהל חידוש החכירה שהחברה אישרה, יידרש לפנות את המוחכר ולהשיבו לידי החברה בתום תקופת החכירה המקורית, כפי שנקבע בהסכם החכירה המקורי.


הודעה מיום 22.1.2015:

בעקבות שאלות שהתקבלו בחברה מחוכרים לאחר פרסום המודל לחידוש החכירות ביפו העתיקה, החברה מתכבדת להודיע: במקרה של פסק-דין של בית משפט שיחייב את החברה לשנות את התנאים לחידוש החכירות ביפו העתיקה, החברה לא תפלה בין חוכרים שחידשו את החכירה לפני מתן פסק-הדין ובין חוכרים שיחדשו את החכירה לאחריו, והיא תחיל את התנאים שייקבעו בפסק-הדין על כל החוכרים שיחדשו חכירות ביפו העתיקה, באופן שוויוני.


הודעה נוספת מתאריך 28.12.14:

לחוכרים ביפו העתיקה שלום רב,

בישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ מיום 17.12.2014, שבה אושר המודל לחידוש החכירות ביפו העתיקה, אישר הדירקטוריון גם תיקון של נהלים שונים של החברה, כדי שיתאימו להסדרים חדשים שנקבעו במודל לחידוש החכירות ולהסכם החכירה החדש שייחתם עם חוכרים שהחכירה שלהם מסתיימת. עדכון הנהלים נועד כדי ליצור אחידות בהתנהלות של החברה כלפי חוכרים שהסכם המחכירה המקורי שלהם עדיין בתוקף וכלפי חוכרים שהחכירה שלהם חודשה והם חתומים על הסכם החכירה החדש.

ואלה הנהלים שבהם מדובר: (1) המנגנון לחישוב התוספות לדמי החכירה המהוונים ולדמי החכירה השנתיים במקרה של הרחבת מוחכר או שינוי מטרת חכירה; (2) השכרת משנה לרבות אופן חישוב דמי הרשות בהשכרת משנה; (3) הורשה; (4) העברת זכויות; (5) שיעבוד זכויות; ו-(6) נוסח ההסכמים והמסמכים המסדירים עניינים אלה.

הנהלים החדשים יכנסו לתוקף ביום 1.1.2015, ויחולו על כלל החוכרים ביפו העתיקה, למעט חוכרים שבהסכם החכירה שלהם שבתוקף נקבע במפורש, לגבי עניין כזה או אחר, הסדר שונה מהנוהל.

מסמכים

הוראת שעה בעניין חידוש חכירות שהסתיימו – אפריל 2019

מדריך לחוכר בעניין חידוש החכירות ביפו העתיקה – מעודכן 23.11.17

הודעה בעניין שכר המודדים והשמאים מעודכן לתאריך 23.11.17

שאלות ותשובות בנושא חידוש החכירה

שאלה: סכום השווי נקבע, בין היתר, לפי שטח המוחכר. האם לפי השטח נטו או השטח ברוטו?

תשובה: ההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול דעת השמאי, בהתאם לנתונים ולמידע שבידיו, לרבות השטח ברוטו והשטח נטו של המוחכר.